TRƯỜNG MẦM NON HỒNG NHUNG 25 NĂM - NƠI "CHẮP CÁNH" CHO NHỮNG CÔNG DÂN TOÀN CẦU


Trường Mầm non Hồng Nhung 25 năm - Nơi "Chắp cánh" cho những công dân toàn cầu

LỄ KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON HỒNG NHUNG VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT


Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập trường mầm non Hồng Nhung và Đón nhận Huân Chương Lao Động Hạng Nhất

HONG NHUNG FASTRACKIDS ENGLISH CLASS (BÉ BẢO TRÂN - BÀI TTHUYẾT TRÌNH THÍ NGHIỆM "SỰ NỔI")


Hong Nhung FasTracKids English class (Bé Bảo Trân - Bài tthuyết trình thí nghiệm "Sự nổi")

HONG NHUNG FASTRACKIDS ENGLISH CLASS (BÉ TUỆ LÂM - BÀI THÍ NGHIỆM MẶT TRĂNG)


Hong Nhung FasTracKids English class (Bé Tuệ Lâm - Bài thí nghiệm Mặt trăng)

HONG NHUNG FASTRACKIDS (BÉ GIA HÂN - BÀI THUYẾT TRÌNH DIỄN THUYẾT KỊCH NGHỆ)


Hong Nhung FasTracKids (Bé Gia Hân - Bài thuyết trình diễn thuyết kịch nghệ)

HONG NHUNG FASTRACKIDS ENGLISH CLASS (BÉ ANH TÚ, BÀI THÍ NGHIỆM NÚI LỬA")


Hong Nhung FasTracKids English class (Bé Anh Tú, bài thí nghiệm Núi lửa")